نرخ ارز گمرک
ما براین باوریم آگاهی از قوانین و مقررات واردات و صادرات کالا موجب بهبود فعالیت های تجاری گردیده ونتایج آن زمانبندی دقیق و تخمین بهای تمام شده کالا خواهد بود .

ویژگی های کارشناسان ما در مشاوره

 • امانتدار و متعهد
 • صداقت در گفتار و عمل
 • تخصص گرا بودن واستفاده از روش های خلاقانه در جهت منافع صاحب کالا
 • منظم و نتیجه گرا بودن

هدف ما در مشاوره

توجه به جزییات وارایه راهکارهای سودمند در جهت خواسته صاحب کالا

خدمات مشاوره ای ما
 • مشاوره حقوقی وبررسی پیش فاکتور از نظر شرایط پرداخت .نوع قرارداد و انتقال ریسک طبق اینکوترمز2000
 • بررسی و مطابقت کالا با الزامات قانونی محدودیت ها ممنوعیت ها و تخفیفات ومجوزهای لازم درواردات و صادرات
 • در نظر گرفتن تغیرات در بخشنامه ها و  رویه های گمرکی و بازرگانی
 • شفاف سازی کلیه مراحل عملیات گمرکی
 • بررسی و تایید اسناد لازم و ضروری جهت ارایه به گمرک
 • مشاوره و نظارت بر انجام صحیح و به موقع استاندارد و بازرسی کالا های مشمول و صدورIC/COC/COI/VOC
 • ارایه راهکارهای حمل و نقل  باتوجه به نوع و حجم و مقصد کالا و معرفی شرکت های حمل و نقل بین المللی معتبر
 • مشاوره و نظارت بر انجام صحیح و به موقع بیمه کالادر واردات و صادرات متناسب با وسیله حمل و نوع کالا
 • مشاوره دقیق در خصوص انجام مراحل بانکی  (خرید از سیستم بانکی –از محل صادرات-ازمحل حساب ارزی وارد کننده)  و مراحل ثبت سفارش کالا