در بیمه با شرط B بیمه گر متعهد جبران کلیه خطراتی که در کلوز C تحت پوشش می‌باشد بانضمام خسارات
ناشی از خطرات بشرح زیر می‌باشدتحت پوشش می‌باشد بانضمام خسارات
ناشی از خطرات بشرح

ویژگی های کارشناسان ما در مشاوره

امانتدار و متعهد صداقت در گفتار و عمل تخصص گرا بودن واستفاده از روش های خلاقانه در جهت منافع صاحب کالا منظم و نتیجه گرا بودن

هدف ما در مشاوره

توجه به جزییات و ارائه راهکارهای سودمند در جهت خواسته صاحب کالا

خدمات مشاوره ای ما

تست محتوای بخش دوم