گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی و مجری سیاست های اقتصادی دولت مسئولیت نظارت بر مجوزهای صادره توسط سازمانهای همجوار گمرک را دارد. لذا اخذ مجوزهای لازم قبل و در حین انجام عملیات گمرکی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.

گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی و مجری سیاست های اقتصادی دولت مسئولیت نظارت بر مجوزهای صادره توسط سازمانهای همجوار گمرک را دارد. لذا اخذ مجوزهای لازم قبل و در حین انجام عملیات گمرکی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.