نرخ ارز گمرک
کالای مسافری

لوازم شخصی عبارت است از اشیای نو و مستعمل یک مسافر که ممکن است به صورت معمول و عرفی در طول سفر برلی استفاده شخصی وی لازم باشد این لوازم مشمول معافیت بوده اما شامل کالاهایی که جنبه تجاری دارد نخواهد شد .تشخیص استفاده شخصی یا تجاری با گمرک است

کران بری یا کابوتاژ

رویه ای است که بر اساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راهدار یا رودخانه های مرزی حمل گردد را گویند

رویه انتقالی

به انتقال کالاتحت نظارت گمرک ازوسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویه انتقالی اطلاق می شود

وسیله نقلیه برای مقاصد تجاری

به شناورها و وسیله نقلیه آبی و خاکی –هواپیما-وسایل نقلیه جاده ای و ریلی که در حمل و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری مورد استفاده قرار میگیرد به همراه مقداری متعارف قطعات یدکی ملزومات و تجهیزات و مواد روان کننده . همچنین سوخت موجود در باک استاندارد که با این وسیله نقلیه حمل میشوداطلاق میگردد . ای اصطلاح شامل محفظه های حمل بار یا بارگنج (کانتینر)نیز میشود

مرسولات پستی

کلیه اشیائی است که بر طبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول و میبادله و توزیع می شود .