نرخ ارز گمرک
رویه و ترخیص کالا های ورودی
واردات قطعی

رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی باپرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات ترخیص میشود

ورود موقت

رویه ایی است گمرکی که بر اساس آنکالای معینی میتواندتحت شرایطی به طورموقت به قلمروگمرکی وارد شود .این کالا بایستی ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین میکندبدون اینکه تغییری در آن ایجاد شودخارج گرددتغییرات ناشی از استهلاک ازاین حکم مستثنی است

مرجوعی

مرجوعی رویه ای است که بر اساس آن کالای واردهموجود در گمرک را تاهنگامی که با اجرایمقررات متروکه به فروش نرسیدهاس می توان به عنوان اعادهبه خارجبه گمرک اظهار و ترخیص نمود

ورود موقت جهت پردازش

رویه ایی است گمرکی که بر اساس آن کالا میتواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود تا ساخته تکمیل تعمیر یا فراوری شده و سپس صادر شود این رویه همچنین شامل مواردی از قبیل تسریع کنندهها (کاتالیست ها)که در ساخت تکمیل فراوری مصرف می شود نیز میگردد کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست .محصولات به دست آمده محصولاتی می باشند که از ساخت تکمیل و فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورودموقت برای پردازش اخذ شده به دست می آیند

عبور داخلی (ترانزیت داخلی )

رویه ایی است که بر اساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گرددتا تشریفات قطعی گمرکی ان در مقصد انجام شود

عبور خارجی (ترانزیت خارجی )

رویه ایی است گمرکی که بر اساس ان کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز واردو از گمرک مجاز دیگری تحت نظارت گمرک خارج شود