رویه و ترخیص کالا های ورودی
واردات قطعی

رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی باپرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات ترخیص میشود.