نرخ ارز گمرک
رویه و ترخیص کالاهای صدوری
صدور قطعی

صدور قطعی رویه ایی است گمرکی که بر اسا ان کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود

صدور موقت

صدور موقت رویه ایی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت – پردازش –تعمیر –تکمیل –شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده میشود