درباره ما

در بیمه با شرط B بیمه گر متعهد جبران کلیه خطراتی که در کلوز C تحت پوشش می‌باشد بانضمام خسارات
ناشی از خطرات بشرح زیر می‌باشدتحت پوشش می‌باشد بانضمام خسارات
ناشی از خطرات بشرح

ویژگی های کارشناسان ما در مشاوره

امانتدار و متعهد
صداقت در گفتار و عمل
تخصص گرا بودن واستفاده از روش های خلاقانه در جهت منافع صاحب کالا
منظم و نتیجه گرا بودن