نرخ ارز گمرک
گروه فراسان ترخیص

به شماره کارگزاری۸۸۱۳۸۶ به همت جمعی از دانش آموختگان مدیریت امور گمرکی فعالیت خودرابا هدف ارائه راهکارهای سودمندگمرکی و بازرگانی با رویکردتوجه به جزئیات در سال ۱۳۸۸آغاز نموده است

این شرکت با دراختیار داشتن کارشناسان مجرب و باتکیه بر دانش روزگمرکی و بهره مندی ازشبکه گسترده خدمات و ارتباطات ارائه دهنده خدمات نوین گمرکی جهت کاهش بهای تمام شده کالاو تسریع فرایندهای و رویه های گمرکی می باشد

فعالیت های شرکت 

انجام کلیه عملیات گمرکی و ترخیص کالا تحت رویههای مختلف گمرکی (واردات قطعی، صادرات قطعی، ورود موقت، مرجوعی، خروج موقت و ترانزیت داخلی).

اخذ مجوزهای قانونی از سازمانهای همجوار گمرک (وزارت صمت، غذا و دارو، تجهیزات پزشکی و استاندارد)

ارزشهای سازمانی