هوایی

در بیمه با شرط B بیمه گر متعهد جبران کلیه خطراتی که در کلوز C تحت پوشش می‌باشد بانضمام خسارات ناشی از خطرات بشرح زیر می‌باشدتحت پوشش می‌باشد بانضمام خسارات ناشی از خطرات بشرح..

زمینی

در بیمه با شرط B بیمه گر متعهد جبران کلیه خطراتی که در کلوز C تحت پوشش می‌باشد بانضمام خسارات ناشی از خطرات بشرح زیر می‌باشدتحت پوشش می‌باشد بانضمام خسارات ناشی از خطرات بشرح..