بخشنامه ها

هعی تست تست تست تست تست تست تست تست

هیئت وزیران در تاریخ 99/01/09 با ابلاغ تصویب نامه خود لیست تغییرات تعرفه ای در سال 99 اعم از تغییرات حقوق ورودی و ردیف های ایجاد شده، حذف شده و اصلاح شده منتشر نمود.