نرخ ارز گمرک
بخشنامه ها

طبقه بندی:صادراتمرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۳۹۹/۰۲/۲۹شماره:۲۳/۱۹۱۹۰۳محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی پیرو بخشنامه های شماره ۱۵۱۰۷‏/۹۸‏/۵ مورخ ۱۱‏/۱‏/۹۸ و ۹۵۱۷۹۷‏/۹۸‏/۱۷۰ مورخ ۲۰‏/۷‏/۹۸ در خصوص صادرات رب گوجه فرنگی به ییوست تصویر نامه شماره ۵۵۰۲۵‏/۶۰ مورخ ۲۸‏/۲‏/۹۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به مصوبات نود و دومین جلسه کار گروه تنظیم بازار عیناً […]